COVID NÁS NEDOSTANE!
I přes nepříznivou situaci si vášeň pro cestování a pro Nový Zéland nenecháme vzít… POJĎME SPOLU NAPLÁNOVAT CESTU NA LEPŠÍ ČASY!
Jsme tu STÁLE pro vás na telefonu a e-mailech, kancelář je momentálně zavřená z nařízení vlády.

Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky 2014/2015

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS) nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří (dále jen CK).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU

1.1. Předmětem Cestovní smlouvy (dále jen CS) je zájezd Cestovní kanceláře (dále jen CK) identifikované na CS a uvedený v katalogu nebo na webových stránkách CK nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd z katalogu CK za podmínek a v rozsahu v něm uvedených a dále upřesněných v podrobných pokynech k zájezdu.
1.2. Vymezení zájezdu v katalogu nebo na webových stránkách obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a předběžnou cenu zájezdu.
1.3. V katalogovém nebo webovém znění jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné zastávky. V případě zájezdů s leteckou přepravou začíná program zájezdu až v zemi příletu.

2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY A PODROBNÉ POKYNY

2.1. CS může být uzavřena osobně přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. CS nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem a zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu a následně podpisem CK, která tím stvrzuje zařazení zákazníka do zájezdu.
2.2. CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle §852 a §40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).
2.3. Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, pro které CS sjednává. Podpisem CS zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu a převzal doklad o pojištění CK proti úpadku.
2.4. CS zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží prokazatelným způsobem (např. kopií pokladní složenky) zaplacení zálohy na zájezd. Po přijetí CS a platby zašle CK zákazníkovi jeho kopii CS a vyúčtování zaplacené zálohy.
2.5. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh CS, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.
2.6. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou v CS. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání CS. Slevy nelze bez souhlasu CK uplatnit dodatečně.
2.7. Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších osob, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob pověření jednat jejich jménem a souhlas uzavřít tuto CS a poskytnout osobní údaje těchto osob CK ke shromáždění a zpracování. Dále se zákazník jménem těchto osob zavazuje ke splnění jejich závazků vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání CS (především jméno, datum narození, adresa a číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu. Pokud uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.
2.8. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz - voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb, nebo podepsaná CS a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu, pokud CK voucher nevystavuje.
2.9. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k zájezdu", které je CK povinna poskytnout zákazníkovi s dostatečným předstihem, nejpozději však 14 dní před odjezdem zájezdu způsobem sjednaným v CS. V případě uzavření CS v době kratší než 14 dní před odjezdem zájezdu je CK povinna předat „Podrobné pokyny" již při uzavření CS.
2.10. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 14 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
2.11. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v podrobných pokynech k zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v podrobných pokynech nebo těchto smluvních podmínek zákazníkem, nemá zákazník nárok na uplatnění jakýchkoliv nároků stran škod či reklamací.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY

3.1. Cena zájezdu je stanovena smluvně v CS. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
3.1.1. Cena zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu v odstavci „V CENĚ ZAHRNUTO", povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud je nutné pro občany ČR vyřízení víz, objednává zákazník zároveň i jejich zajištění, pokud se s CK nedohodne jinak.
3.1.2. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, víza, stravování a cestovní pojištění u neevropských zájezdů (pokud není uvedeno jinak).
3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
3.2.1. Platná záloha činí poměrnou částku (obvykle 30% nebo 50%) z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb, tak jak je konkrétně uvedeno v odstavci 15. Smluvní strany, a musí být uhrazena zároveň s podáním CS.
3.2.2. U leteckých zájezdů, u kterých je uvedena předběžná cena letenky, je zapotřebí doplatit celou částku za letenku nejpozději 4 měsíce před odletem.
3.2.3. Doplatek musí být uhrazen nejpozději 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. V případě neuhrazení doplatku má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o základní odstupné dle odst. 10. mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti na zájezdu ze strany zákazníka.
3.3. V případě uzavření CS ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.
3.4. Cenu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hotovosti nebo platební kartou - pokud ji CK akceptuje, bankovním převodem či složenkou) nebo u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení a platnou plnou moc.
3.5. V případě, že je stravování zahrnuto v ceně zájezdu, CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.
3.6. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v katalogu a na webových stránkách.
3.7. Zákazník bere na vědomí, že CK nedoplňuje ze své vůle objednané pokoje či apartmá do optimální kapacity a za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je to v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v apartmá odpadla.
3.8. V případě platby poukázkami či dárkovými poukazy, které poskytuje zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen omezené množství poukázek, pokud je CK akceptuje. Poukázky lze uplatnit pouze v provozovně CK a na zájezdy pořádané CK. Poukázky lze uplatnit pouze v celé jejich nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze (ani v případě odstoupení od CS zákazníkem či zrušením zájezdu CK).

3.9. LETENKY

3.9.1. Cena letenek včetně všech poplatků je zahrnuta v publikované ceně zájezdu.
3.9.2. Pokud je v odstavci „V ceně zahrnuto" uvedena předpokládaná cena letenky včetně poplatků, pak má CK právo požadovat od zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena letenky s poplatky je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností CK (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit cenu aktuální).
3.9.3. CK kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimální počtu účastníků potřebného k uskutečnění zájezdu. Před nákupem letenky má CK právo požádat o navýšení základní zálohy dle odstavce 15. o cenu letenky včetně poplatků. Opožděné navýšení zálohy může zapříčinit zdražení letenky a v tomto případě má CK právo požadovat úhradu rozdílu ceny letenky od zákazníka.
3.9.4. V případě požadavku klienta na jiné odletové či návratové místo zájezdu či jiný termín odletu nebo návratu je cena zájezdu smluvní.
3.9.5. CK je povinna informovat zákazníka o identitě skutečného či pravděpodobného leteckého dopravce. Jakmile bude tato informace známa, bude publikována na www-stránce zájezdu nebo sdělena na vyžádání a upřesněna v podrobných pokynech pro účastníky.
3.9.6. CK má právo dle potřeby přesunout avizovaný odlet a přílet z Prahy na blízké zahraniční letiště a přesuny z/do Prahy zajistit pozemní dopravou. Její cena bude v tomto případě zahrnuta v rámci ceny letecké přepravy do ceny zájezdu.
3.9.7. Při stornování leteckého zájezdu se stornopoplatek nevypočítává pouze dle bodu 10.1. těchto Všeobecných podmínek, ale ovlivňují ho stornovací podmínky letecké společnosti.

4. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

4.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na CS, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení o více než 10% u: a) ceny za dopravu nebo pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou, c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu. Pokud dojde u leteckého zájezdu k navýšení předpokládané ceny letenky leteckou společností, je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu vždy.
4.2. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.
4.3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 4.1. není považováno za důvod k odstoupení od CS.

5. ZMĚNA PODMÍNEK CESTOVNÍ SMLOUVY A SJEDNANÝCH SLUŽEB

5.1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program,trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená CS, případně ukončit či zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, a to kdykoli v době přípravy či průběhu zájezdu. Pro účely této smlouvy je neodvratitelnou událostí míněna např. občanská válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední zákazy a nepovolení vstupu, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, velmi nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelní pohromy, dopravní kolapsy, zdržení na státních hranicích, vážné onemocnění, úraz či úmrtí účastníka zájezdu nebo průvodce apod. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu se nepovažuje za změnu programu.
5.2. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem termínu leteckých zájezdů (do 4 dnů) nebo ostatních autobusových zájezdů (o 1 den) a s úpravou délky trvání zájezdu provedenou v souvislosti se změnou termínu (do 2 dnů).
5.3. Změny uvedené v odst. 5.1. a 5.2. nejsou důvodem k odstoupení od CS a změna programu z těchto důvodů nezakládá právo zákazníka na uznání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazníka písemně informovat.
5.4. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky CS. S výjimkou změn uvedených v odst. 5.1. a 5.2. a odst. 4.1. má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou CS souhlasit, nebo od CS odstoupí bez povinnosti uhradit odstupné. Odstoupení je nutné podat písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být delší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu CS. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od CS nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě (pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak se platby uskutečněné na základě původní CS započítávají na platby dle nové CS.
5.5. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně účastníka, na základě kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí hradí zákazník. V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
5.6. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dní před zahájením zájezdu je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu dle kap. 9.3., nestanoví-li CK jinak.

6. PORUŠENÍ CS V PRŮBĚHU ZÁJEZDU

6.1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne účastníkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

7. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA

7.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. V případě, že převod bude možný, dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou CS. V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, musí oznámení obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
7.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

8.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků.
8.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 14 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.
8.4. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.

9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY

9.1. CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
9.2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné.
9.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od CS bez udání důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou osobu.
9.4. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od CS oznámit na místě, kde zájezd zakoupil. Nezaplacení doplatku nenahrazuje písemné odstoupení od smlouvy.

10. ODSTUPNÉ

10.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od CS do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy a činí:

více než 100 dní před odjezdem 5% (min. 1000 Kč)
100-81 dní 10%
80-61 dní 20%
60-51 dní 30%
50-41 dní 50%
40-21 dní 60%
20-15 dní 80%
14 dní až den odjezdu 100%

Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou smlouvou. Pokud tomu tak není, vztahují se na takovou zakázku tyto VSP.
10.2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100% z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100% z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
10.3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby, jejichž stornování, stanovené jednotlivými dodavateli služeb, převyšuje u konkrétní služby aktuální odstupné dle bodu 10.1. těchto všeobecných podmínek, pak zákazník uhradí stornování této služby v reálné výši. Uhradí i odstupné dle bodu 10.1. , ale pro jeho výpočet se v tomto případě použije snížená cena zájezdu, a to o plnou cenu stornované služby, která by byla na zákazníka vynaložena, kdyby se zájezdu zúčastnil. Převážně se to týká letenek, takže pokud již byla letenka v okamžiku odstoupení zákazníka od smlouvy zakoupena, pak pro výpočet odstupného dle bodu 10.1. se od ceny zájezdu odečte plná ceny letenky včetně poplatků ve té výši, která byla v ceně zájezdu zahrnuta.
10.4. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné. V případě, že odstupné převyšuje již zaplacenou zálohu, je zákazník povinen tento rozdíl neprodleně uhradit CK.
10.5. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
10.6. Pokud není cena letenek zahrnuta do základní ceny zájezdu, odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník se zavazuje, že navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této služby, pokud nějaké vznikly.

11. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE A REKLAMACE

11.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou CS a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci.
11.2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
11.3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle CS, jinak právo na reklamaci zaniká.
11.4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje účastníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.
11.5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
11.6. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:

 • zákazníkem,
 • třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná,
 • neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

11.7. V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí (odstavec 5.1.), je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.

11.8. CK neručí:

 • za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže,
 • za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady,
 • za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké dopravy z technických či dopravně provozních důvodů (např. přetížené koridory, nepříznivé počasí, atd.) a neručí za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.

11.9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR. Účastník zájezdu jiné státní příslušnosti než ČR (tj. necestuje na pas vydaný v ČR), je povinen zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlá navštívit.

12. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU

12.1. Účastník je povinen:

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států,
 • uvést číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd. Pokud tak neučiní, hradí případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé,
 • dodržovat právní předpisy navštívených států,
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu,
 • dodržet místo nástupu, které uvedl,
 • dbát pokynů vedoucího zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat),
 • předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu,
 • v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK,
 • u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK.

12.2. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé neplatností jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi.
12.3. Účastník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
12.4. Účastník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní odpovědnost. A to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. U zájezdů s vysokohorskou turistikou působí kvalifikovaní průvodci (horský průvodce) jen jako organizační vedoucí skupiny.
12.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit účastníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v kempech, chatách a hotelech.V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
12.6. Účastník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na zájezd a její nedodržení není důvodem k odstoupení od CS. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou pouze informačního charakteru.
12.7. Účastník (a zákazník) prohlašuje, že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu,
 • bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu,
 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (např. rafting, vodní turistika, jachting), umí plavat,
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice),
 • uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle CS,
 • se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek,
 • souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v CS pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující zdravotní pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na CS.
 • souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchodních zástupců ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

13. POJIŠTĚNÍ CK

13.1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona 159/1999 Sb. v platném znění. Informace o pojištění proti úpadku obdrží zákazník při uzavírání CS.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro CS uzavřené po datu zveřejnění.
14.2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem č. 159/1999 Sb., zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
14.3. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými CK obchodním zástupcem nebo zákazníkem bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z cestovní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem se CK zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření na účely ochrany osobních údajů před náhodným poškozením nebo jiným úmyslným jednáním, zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo zpřístupněním, nebo jakýmkoli neoprávněným užitím osobních údajů.
14.4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a CS.
14.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpisem přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na CS.

15. SMLUVNÍ STRANY

15.1. Všeobecné smluvní podmínky platí pro zájezdy a služby zveřejněné na webových stránkách CK True Travel Nový Zéland.

Tyto všeobecné podmínky platí od 1. 6. 2014. V Praze 1. 6. 2014, True Travel Nový Zéland s.r.o

Top